Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Rodzice!

Ze względu na termomodernizację budynku szkoły, która odbywa się na zewnątrz i wewnątrz budynku, wystąpią zmiany w przydziale gabinetów i świetlicy szkolnej.

18.12.2018r. – świetlica – gab.305

19.12.2018r. – świetlica – gab.307

20.12.2018r. – świetlica – gab.307

21.12.2018r. – świetlica – czytelnia

Gabinet 206 będzie gabinetem lekcyjnym.

Za utrudnienia od nas niezależne przepraszamy .

Dyrekcja szkoły

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –

 Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1.

Postanowienia ogólne

  1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
  2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
  3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
  4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
  1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
  2. zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

Czytaj więcej: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu