INFORMACJA O DNIACH DODATKOWO WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. M. KOPERNIKA W MILICZU

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim ustalił dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

14, 15 października 2021 (czwartek, piątek)

12 listopada 2021 (piątek)

2 maj 2022 (poniedziałek)

24,25,26 maja (dla wszystkich uczniów z wyjątkiem klas 8) egzamin ósmoklasisty

27 maja 2022 (piątek po egzaminie ósmoklasisty)

17 czerwca (piątek po Bożym Ciele)

 Uczniowie, którym rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, mają możliwość uczestniczenia od 7:30 - 15.30 w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

Ze względów organizacyjnych zobowiązuje się rodziców, których dziecko będzie korzystało w danym dniu z zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole, o zgłoszenie tej informacji do wychowawcy na 3 dni robocze przed dniem wolnym. Zgłoszenie należy wpisać do zeszytu kontaktowego dziecka.

                               Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 1 M. Kopernika w Miliczu

                                                                                                 Krystyna Piosik

UCHWAŁA