Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Natalii Loret- Wiernasz terapia logopedyczna w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 04 października  ( piątek) nie odbędzie się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu jest jedną z czterech placówek objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! .Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  projektu jest:

- podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy

-rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu szkoły do 12.2020 roku.

- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, tematycznych laboratoriów i warsztatów rozwojowych oraz ekowarsztatów, 

-  wsparcie rodziców uczniów

- trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkoły w niezbędne pomoce (w tym TIK)

- podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Zakres oferty dla uczniów  obejmuje:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające  z matematyki , przyrody, języka angielskiego, zajęcia rozwijające z informatyki , warsztaty ogólnorozwojowe, laboratoria/warsztaty, zajęcia logopedyczne

Zajęcia odbywają się w grupach 8-osobowych i są całkowicie bezpłatne.

Dodatkowo uczniowie i uczennice mogą skorzystać z  oferty zajęć terenowych- Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy, a także warsztatów wyjazdowych do edukacyjnych placówek na Dolnym  Śląsku.

Rodzicom zaoferowane zostaną warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Natomiast nauczyciele w ramach projektu skorzystają z fachowej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów pracy z uczniem.

Aktualnie trwa rekrutacja na zajęcia: matematyczne ( p. Gębala i p. Antkowiak; przyrodnicze- p. Stefańska i p. Vogt; laboratorium fizyczne- p. Korzeniowska; jęz. angielski: p. Szyszka i p. Mocydlarz , zajęcia z ICT ( rozwijające z informatyki) p. Nawrot i p. Buchert, terapia logopedyczna: p. Loret- Wiernasz.

Kolejny  nabór odbędzie się w przyszłym semestrze.

Ponadto nasza szkoła została  wyposażona w pracownie: przyrodniczą, komputerową, językową, chemiczną, fizyczną oraz pomoce dydaktyczne do przyrody, matematyki w tym tablicę z rzutnikiem.

Za prawidłowy przebieg działań projektowych w szkole odpowiada Asystent Szkolny- pani Aneta Florkowska- Sip ,  która udziela informacji w przypadku pytań dotyczących projektu.

 

                   

 

           

Zajęcia logopedyczne odbywały się od marca do czerwca  2019. Terapią objętych było 4 uczniów z klas 2. Uczniowie ci zostali zakwalifikowani na terapię na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, rozmów z wychowawcami oraz diagnozy logopedycznej.

            Podczas zajęć grupowych uczniowie z dyslalią wykonywali ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe oraz dykcyjne. Terapia polegała na eliminowaniu wady wymowy, poprawnym wywoływaniu poszczególnych głosek, utrwalaniu ich w izolacji, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, sylabach, zdaniach oraz opowiadaniach i mowie potocznej. Podczas pracy u wszystkich uczniów poprawił się stan aparatu artykulacyjnego. U trojga  z nich (4) udało się zautomatyzować ćwiczone głoski w mowie spontanicznej.

            Podczas tych zajęć dzieci z wadami wymowy doskonaliły umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (dmuchanie, przenoszenie papierowych przedmiotów za pomocą słomki, itp.). Pracowano również nad usprawnianiem motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy; odwzorowanie z ilustracji układów artykulacyjnych). Na zajęciach logopedycznych prowadzono także ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Pracowano nad wykształceniem umiejętności analizy i syntezy głosek – jako niezbędnego elementu zarówno do utrwalenia ćwiczonych głosek jak i do nauki czytania.

            Na zajęciach logopedycznych uczyliśmy się także czytania. Dzieci miały możliwość wykonywania ćwiczeń wspierających – grafomotorycznych, koordynacji ręka-oko - pisanie, rysowanie, zabawy w elementach sypkich np. pisanie w kaszy, ciastolina, elementów metody z kinezjologii Denisona. Dzieci uczyły się kodowania, rozwiązywania rebusów i zagadek, krzyżówek i wykreślanek. Zajęcia były przeplatane także elementami logorytmiki i nauki czytania przez śpiewanie np. karaoke.

 

Logopeda

Natalia Loret-Wiernasz

Zabawa w odkodowywanie haseł