Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 • 2019.jpg
 • 150721.jpg
 • 387884.jpg
 • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
 • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
 • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
 • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.05. 2020r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach   16 - 18 czerwca. Termin dodatkowy wyznaczono na   7 - 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Ponieważ pisać go będziecie w wyjątkowym czasie – czasie pandemii- Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym  ósmoklasisty w 2020 r.

A to najważniejsze kwestie dotyczące egzaminu . Proszę o zapoznanie się z wytycznymi, w przypadku pytań proszę kontaktować się z wychowawcą bądź Dyrekcją Szkoły.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania

w 2020 r. egzaminów przygotowane przez

CKE, MEN oraz GIS

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą, która nie może stać na stole.
 • Na terenie szkoły nie będzie wydawany  posiłek.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 • Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona wychowawcy bądź dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Również należy zgłosić fakt chorowania przez zdającego na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar bądź łzawienie. Wiedza ta jest niezbędna, aby członkowie zespołu nadzorującego nie interpretowali tych objawów jako „niepokojących” związanych z koronawirusem.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu na egzamin uczniowie wpuszczani będą dwoma wejściami – głównym ( osoby z numerem w dzienniku od 1-14) oraz wejściem do hali od ul. Wojska Polskiego ( zdający od numeru 15-28)
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Cały dokument dostępny jest na stronie szkoły w zakładce: STREFA UCZNIA/ Egzamin ósmoklasisty

 

W dniach 3-5 grudnia odbył się w naszej szkole próbny egzamin ósmoklasisty  przygotowany przez wydawnictwo Operon. Uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego- pierwszego dnia, drugiego z matematyki, a w czwartek z języków obcych.

Celem tego egzaminu było zidentyfikowanie  wiadomości i umiejętności uczniów przed właściwym, kwietniowym egzaminem, ale również zaznajomienie z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań.

O wynikach uczniowie zostaną poinformowani  zaraz po sprawdzeniu przez nauczycieli, a rodzice na najbliższej wywiadówce semestralnej, czyli  9 stycznia.