Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

INFORMACJA O DNIACH DODATKOWO WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. M. KOPERNIKA W MILICZU

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim ustalił dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31.10. 2019r. ( czwartek)

2, 3.01. 2020r ( czwartek, piątek)

12.06.2020r. (piątek)

21-23.04.2020 ( wtorek środa, czwartek)- egzamin  ósmoklasisty- dni dodatkowo wolne dla uczniów klas 1-7

 Uczniowie, którym rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

Ze względów organizacyjnych zobowiązuje się rodziców, których dziecko będzie korzystało w danym dniu z zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole, o zgłoszenie tej informacji do wychowawcy na 3 dni robocze przed dniem wolnym. Zgłoszenie należy wpisać do zeszytu kontaktowego dziecka.

                               Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 1 M. Kopernika w Miliczu

                                                                                                                     Krystyna Piosik

 

OPINIA RADY RODZICÓW

OPINIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO