Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Drodzy rodzice!

Od dnia 1.06.2020r. w szkole prowadzone będą  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.

Zajęcia będą prowadzone w godzinach od 7.00 – 16.00. Zajęcia są organizowane dla uczniów, których  rodzice pracują i nie mają możliwości zorganizowania swoim dzieciom opieki. Aby zgłosić dziecko do świetlicy szkolnej, należy pobrać ze strony szkoły i wydrukować, dokumenty – deklarację, wniosek i  oświadczenie rodzica  i przynieść do szkoły. Dokumenty te i szczegółowe informacje dotyczące procedur obowiązujących w szkole znajdziecie państwo w zakładce Stopniowy powrót do szkoły. Wydrukowane dokumenty są również dostępne w szkole, za wejściem głównym, w  holu szkoły.

Uczniowie przebywający w świetlicy będą musiały przestrzegać obowiązujących procedur GIS i Szkoły. Proszę zapewnić dzieciom kanapki i napój. Szkoła nie zapewnia obiadów. Każde dziecko powinno mieć swoje przybory do pisania, malowania i rysowania, może mieć swoje ulubione klocki, puzzle. Nie wolno przynosić do szkoły maskotek - pluszaków. Podczas zajęć w świetlicy dzieci nie mogą dzielić się pomocami, pożyczać sobie nawzajem kredek, zabawek i innych przedmiotów. Każde dziecko będzie miało swoje stanowisko do pracy i  zabawy.

                                                                                            Dyrektor Szkoły Krystyna Piosik

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, wdrażamy w naszej szkole procedury mające na celu stopniowe powracanie naszej placówki do funkcjonowania stacjonarnego. W podejmowanych działaniach kierujemy się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, zdrowie ich rodzin, pracowników szkoły oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, od najbliższego poniedziałku 25 maja 2020 r., w pełnym reżimie sanitarnym organizujemy w naszej placówce indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla chętnych uczniów. Procedura organizacji zajęć, wymagane zgody oraz deklaracje są zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Również od najbliższego poniedziałku uczniowie klas ósmych, przygotowujący się do egzaminów, będą mieli okazję skorzystania z bezpośrednich konsultacji z nauczycielami.  Odbywać się one będą zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura ich organizacji oraz terminarz są udostępnione na stronie internetowej szkoły. Warto podkreślić, że cały czas istnieje możliwość korzystania z konsultacji zdalnych  – poprzez komunikatory internetowe, platformy do telekonferencji, telefony, dziennik Vulcan. Jest to zalecana forma kontaktu w obecnej sytuacji epidemicznej. Od 1 czerwca 2020r. możliwość uczestnictwa w konsultacjach bezpośrednich otrzymają także pozostali uczniowie szkoły. Udział w konsultacjach na terenie szkoły jest dobrowolny i zarezerwowany dla uczniów, którzy nie wykazują żadnych niepokojących objawów zdrowotnych oraz nie mieli kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi.

Mając na uwadze istniejące uwarunkowania sanitarno-epidemiologiczne nie zmienia się  forma prowadzenia zajęć dla uczniów klas I-III.  Podstawa programowa nadal będzie realizowana z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                               Krystyna Piosik

Milicz, 18.05.2020 r.

Zarządzenie Nr   9/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1  im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

zarządzam, co następuje:

 • §1.
 1. Niniejszym wprowadzam:
 • „Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
 • Wniosek rodziców o objecie opieką stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
 • Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
 • Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;
 • Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.
 1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.
 • §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                             

                                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 Krystyna Piosik

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - Procedura COVID19

2. Załacznik 2  - Wniosek o objęcie zajęciami opiekuńczo

3. Załącznik nr 3  -  Oświadczenie rodziców

4. Załącznik nr 4  - Deklaracja rodzica

5. Załącznik nr 5 - Tabela pomiaru temperatury

6. Załącznik nr 6 - Harmonogram konsultacji dla klas 8 - obowiązujący od 25 - 31 maja 2020

7. Załącznik nr 7 - Harmonogram konsultacji dla klas 4 - 8 - obowiązujący od 1 czerwca 2020.