ZARZĄDZENIE NR 4H/2021

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

z dnia 04 maja 2021r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003r. poz. 68 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 824), zgody organu prowadzącego zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu w klasach IV - VIII w dniach 04.05.2021r. – 14.05.2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne.

§ 2

1. Zawieszenie, o którym mowa § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie szkoły.

2. W okresie wskazanym § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane
   przez szkołę w formie kształcenia na odległość.

§ 3

W dniach 04.05.- 14.05.2021r. wprowadza się nauczanie stacjonarne dla klas 1, 2, 3

Od dnia 17 maja 2021r. wprowadza się nauczanie w systemie hybrydowym:

  1. w dniach 17 maja – 21 maja 2021r.

- w systemie stacjonarnym nauczanie w klasach 1, 2, 3, 5, 7, 8

- nauczanie zdalne w klasach 4 i 6

     b) w dniach 24 maja i 28 maja 2021r.

                        - w systemie stacjonarnym nauczanie w klasach 1, 2, 3, 4, 6

                        - nauczanie zdalne w klasach 5, 7, 8

 

§ 4

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz wywieszeniu na tablicy
   ogłoszeń szkoły.

2. Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu pracownikom szkoły oraz
   rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły przy użyciu środków komunikacji na odległość
   (poczty e-mail, telefonów)

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.